zz.jpg

Deutschland

Shanghai
Umfang: Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui Provinz und Ausland


Taiwan
Umfang: Taiwan Provin
Guangzhou
Umfang: Guangdong, Fujian, Hainan, Guangxi Provinz,
Hong Kong und Macao
Chongqing
Umfang: Chongqing, Guizhou, Sichuan und Yunnan Provinz

chongqing.jpg

Jinan
Umfang: Shandong, Henan und Shanxi Provinz
Wuhan
Umfang: Hubei, Hunan und Jiangxi Provinz
Changchun
Umfang: Liaoning, Jilin, Heilongjiang
und Inner Mongolia Provinz
jinan.jpg

wuhan.jpg

changchun.jpg

Xi'an
Umfang: Shaanxi, Ningxia, Qinghai, Gansu Provinz, Tibet
und Xinjiang Uygur Autonomes Gebiet
Tianjin
Umfang: Tianjin, Beijing und Hebei Provinz
xian.jpg

tianjin.jpg