zz.jpg

Germany

Shanghai
Coverage: Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui Province and overseas area


Taiwan
Coverage: Taiwan Province
Guangzhou
Coverage: Guangdong, Fujian, Hainan, Guangxi
Province, Hong Kong and Macao
Chongqing
Coverage: Chongqing, Guizhou, Sichuan and Yunnan Province

chongqing.jpg

Jinan
Coverage: Shandong, Henan and Shanxi Province
Wuhan
Coverage: Hubei, Hunan and Jiangxi Province
Changchun
Coverage: Liaoning, Jilin, Heilongjiang and Inner
Mongolia Province
jinan.jpg

wuhan.jpg

changchun.jpg

Xi'an
Coverage: Shaanxi, Ningxia, Qinghai, Gansu Province,
Tibet and Xinjiang Uygur Autonomous Region
Tianjin
Coverage: Tianjin, Beijing and Hebei Province
xian.jpg

tianjin.jpg